สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวอรัญญา  คำจันทร์
ครู
( หัวหน้าสายขั้น )
นางทิพวิมล  ศรีปราชญ์
ครู
นางสาวสุชาดา    แท่งเงิน
ครู
นายธนพิพัฒน์  จันทร์รอด
ครู
นางสาวอังศนา   ยาวิลาศ
ครู
นายธนาวุฒิ  บุพศิริ
ครู
นายธนวัฒน์  คำทอง
ครู
นางสาวสายทิพย์   มามี
ครู
นายอาณัติ  สีเหลือง
ครู
นายภูวนาท  วรรณรัตน์
ครู
นางสาวอรวรรณ  พรหมพิจารณ์
ครู
นางสาวศศิธร  วงศ์อำนาจ
ครู
นางสาวลัดดาวัลย์  แก่งอินทร์
ครู