สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวชนิดาภา  ก๋านนท์
ครู
( หัวหน้าสายขั้น )
นายนครินทร์   น้อยปุก
ครู
นายปกรณ์  สุวรรณาเป็ง
ครู
นางสาววิรัชฎาภรณ์  สารใจ
ครู
นางสาวภิรมย์ยา  ต๊ะเปี้ย
ครู
ว่าที่ ร.ต.หญิงทักษพร  อรัญญา
ครู
นายชนาธิป  วารมนตรี
ครู
นางสาวลลิตา  สินธุแปง
ครู
ว่าที่ ร.ต.หญิงวาสนา   ธรรมจัย
ครู