สายชั้นอนุบาล

นางสุวรรณา  เชาว์ไว
ครู
( หัวหน้าสายชั้น )
นางจันทรา   เรือนธนวงษ์
ครู
นางสาวนิตยา   กันทรส
ครู
นางจิราภรณ์  คำคง
ครู
นางสาวภาวิณี   ปวงเริ่ม
ครู
นางสาวเพลินจิต  ธิปัญโญ
ครู
นางจิตติมณฑ์   ชูตายก
ครู
นางสาวจันจิรา  สิงห์คำ
ครู
นางสาวมณีรัตน์  วันดี
ครู
นางสาวอัญชิตา  สุภารัตน์
ครู
นายพงศธร  จันทรกุล
ครูชำนาญการ
นางสาวภริตา  แดนปัน
ครู
นางสาวนิภาวรรณ   ขาวสะอาด
ครู
นางสาววิภาดา  ปรีชารุ่งเรืองกิจ
ครู
นางสาววันทนา   จันต๊ะก๋อง
ครู