สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวผกามาศ  สวนโพธิ์
ครู
นายศิรวิทย์   พิบูลย์
ครู
นายกรกฏ  สาระจันทร์
ครู
นางสาวลำภู  พรมเสน
ครู
นายพีระพงศ์  ดวงใจ
ครู
นางสาวยศพิมล   แก้ววิเศษ
ครู
นางสาวณัชชา   กาญจน์กนกพร
ครู
นางสาวนลินญา  มูแล
ครูชำนาญการ
นางสาวสุรีรัตน์   ขันคำ
ครู
นางสาวสุวิญชา   สุนันทะ
ครู
นางสาวฐานิต  สุวรรณพิพัฒน์
ครู
นางสาวนารีรัตน์  นิยมกิจ
ครู
นางสาวธัญญลักษณ์  ธรรมโรง
ครู
นายญาติชนม์  บัวส้ม
ครู