สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ว่าที่ ร.ต.หญิงอังคณา   ไชยวงศ์
ครู
( หัวหน้าสายขั้น )
นายบุญฤทธิ์   สุพิณวงศ์
ครู
นายศรชัย  พานคำดาว
ครู
นายนันทยศ   นนธิจันทร์
ครู
นายรณกร   สายปัญญาใย
ครู
นางจุฑามาศ   อินกัน
ครู
นางศิรินทร์ญา  สวัสดิวารี
ครู
ว่าที่ ร.ต.หญิงจุฑารัตน์  คลายคลี่
ครู
นางสาววิภาวี  จาวิสูตร
ครู
นางสาวกาญจนา   สูนกาย
ครู
นางสาววโรชา  หาญยุทธ
ครู
จ.ส.อ.ปฏิภาณ  อริยา
ครู
นางสาวสิรินาถ  ทิพยมณฑล
ครู
นายฤทธิชัย  จันทร์หอม
ครู