สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายนัฐพล  สุขเสาร์
ครู
( หัวหน้าสายขั้น )
นางสาวณัฐรินทร์   ตั้งกิตติกุล
ครู
นางธิดารัตน์   เหลืองไตรรัตน์
ครู
นางสาวพนาทิพย์   กันทะลั่น
ครู
นางสาวประภาวดี  บัวพวงชน
ครู
นายยุทธศักดิ์  แซ่ลี
ครู
นางสาวนภัสสร  ปงกาวงศ์
ครู
นางสาวกาญจนา   นิ้วถา
ครู
นางสาวสกาวรัตน์   มณีวรรณ์
ครู
นางสาวเมลี่  แซ่โก
ครู
นายเกียรติสกุล  มูลดง
ครู