สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวธณัฐชนันท์   พรมใจ
ครู
( หัวหน้าสายขั้น )
นางมัทนียา   ลาวรรณ์
ครู
นางสาวชวนพิศ   กันทะวงค์
ครู
นางสาวพรพิมล  วังท่า
ครู
นางสาวพิชชานันท์   โพธิเมือง
ครู
นางรำแพน   สุพิณวงศ์
ครู
นางสาวนิตยา   นวลยานัส
ครู
นางสาวศิริขวัญนภา   ปัญญา
ครู
นายเจษฎา   แสงผึ้ง
ครู
นางสาวสุกาญจนา  อิวาง
ครู
นางลักษมณ  อรัญเพิ่ม
ครู
นางสาวชุติมา  สว่างแสง
ครู
นางสาวโสภิตา  ผาทอง
ครู