รองผู้อำนวยการ

นายสุริยันต์  บุญรัตนพิริยะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเทพชัย  วิชัยยา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน