ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน บ้านอรุโณทัย
ที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โทรศัพท์ 053-045557
โทรสาร 053-045556
ชื่อเว็บไซต์ https://banarunothai.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
สังกัด สำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.1 - ป.6
จำนวนนักเรียนชาย 910
จำนวนนักเรียนหญิง 927
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,837
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 104
ชื่อผู้อำนวยการ นายวุฒิพงษ์ อุ่นอินต๊ะ